مشاوران تهران

رهنمود ها ملاحظاتی پیرامون شناسایی گزینش موضوع پایان نامـه
(برای پژوهشهای پیمایشی حوزه های علوم آدم ی اجتماعی)وهله اول: ملاحظات نكات اولیه
بررسی اجمالی در برخی زمینه های مورد علاقه و مهم
جستجو در برخی پایگاهها نیز اینترنت تحت جمله "research topics" و یا "research priorities" و یا " issues for research " در حوزه های دلخواه برای آگاهی از موضوع های بالقوه مناسب
مطالعه و وارسی "پیشگذاشته ایی برای پژوهشهای بیشتر" در فصل انتها پایان نامـه ها برای آگاهی از مساله های بالقوه مناسب
صرف بیشتر بررسی عمیق تر تحلیلی تر در باره مساله های بیان
مشورت با استادان و سایر دانشجویان آگاه منتقد درباره مورد های قابل قبول و بیان
وهله دوم: بررسی تحلیل مقوله ها نكات مورد توجه در گزینش موضوع
طرفدار بودن به موضوع
در نظر گرفتن توانایی ها امکانات فردی مثلاً قدرت تجزیه تحلیل، توانایی تحلیل آماری، توانایی برقراری رابطه با جامعه ی مورد تحقیق، و...
نو بودن مساله (تكراری و یا تقلیدی صرف نباشد)
ارزشمند بودن موضوع
- بیان بودن در سطح ملی منطقه ای یا جهان ی
- منطقی بودن و نه فریبنده بودن (در این مورد باید فرهنگ جامعه اعم از دانشجو استاد به گونه ای ویرایش شود که دریابد ظاهر کلمات زیبا و فریبا بدون توجه به واقعی، کارآ و منطقی بودن آن نه فقط پژوهش مفید گره گشایی نمی آفریند بلکه مساله ساز هست)
كاربردی بودن (در مورد پژوهشهای غیربنیادی): امكان استفاده از نتایج در كوتاه مدت میان مدت (بتواند به یك نیاز مهم جواب دهد)
بیان بودن به منزله مسئله (امكان تعریف یك مسئله جدید مبتنی بر پیشینه پژوهش یا تجربیات حرفه ای شخصی)
امكان تعریف سؤال فرضیه بر طبـق موارد عملی یا نظری
- سؤالهای معین ، عینی و هدفمندی را بتوان طرح كرد
- برای جواب به سؤالها، راه حل علمی و روش مناسب وجود داشته باشد
امكان عملی اجرای پژوهش
- انجام مراحل تحقیق با دشواری غیرعادی همراه نباشد
- مراحل كار به لحاظ طول مورد نظر (حداكثر یك سال) قابل انجام باشد
- مطالعات نظری دستیابی به منابع امكان پذیر باشد
- نمونه معرف (نماینده) جامعه پژوهش قابل دسترس بوده و افراد مایل به همکاری باشد
- شیوه گردآوری اطلاعات (توزیع پرسش نامـه یا مصاحبه و یا راه های دیگر) در مدت زمان معین قابل انجام باشد
- اطلاعات مورد نیاز قابل دسترس و گردآوری باشد
- امكان انجام پژوهش، به لحاظروش تحقیق (وجود یك یا چندروش برای آزمون كردن) وجود داشته باشد
امكان ادامه پژوهش های بیشتر در همان زمینه
- پیشگذاشته ای جدیدی را بتوان از دل پژوهش برای پژوهش های آتی بیان كرد
امكان استخراج و چاپ چند مطلب در آن زمینه (تولید دانش جدید)
وهله سوم: تصمیم گیری كلی
تدوین یك فهرست از مساله های مناسب بر اساس توجه به معیارهای وهله دوم
بررسی مجدد تك تك موضوع ها با نگاه منطقی و واقع بینانه
حذف برخی از موضوع ها كه امكان انجام تحقیق رسیدن به نتیجه مطلوب در آنها دشوار است
گزینش حداكثر دو سه مساله مناسب جهت تحقیق
بررسی هر یك از مساله ها به لحاظ وجود منابع اطلاعاتی وجود استاد راهنما (مساله در حوزه توجه به تخصص و علاقه حداقل یكی از استادان باشد)
مشورت با یك دو استاد در باره مورد های پیشنهادی موارد مرتبط با آنها
گرفتن تائید اولیه از یك دو استاد در مورد مناسب بودن یكی از موضوع ها
وهله چهارم: محدودكردن دامنه موضوع
مطالعه متون علمی برای پی بردن به فضاهای خالی برای تحقیق در آن موضوع
بیان موضوع محدود شده در قالب جمله (عنوان پایان نامـه )
مشورت مجدد با استادان مربوطه درباره مساله محدود شده
تائید مساله نهایی بعد از انجام ویرایش ات ضروری در عنوان
مطالعه مجدد متون علمی جهت یافتن و تدوین مسئله پژوهش
نوشتن سؤالها یا فرضیه های مناسب جهت تحقیق (در واقع سؤال (اصلی و فرعی) فرضیه هر دو جهت یک تحقیق ضروری هستند )
مشورت با استادان مربوطه تائید مسئله ها و یا فرضیه ها
وهله پنجم: انجام سایر گامهای پژوهش
معین كردن نحوه تحقیق
معین كردن جامعه پژوهش
معین كردن شیوه نمونه گیری
معین كردن وسائل گردآوری اطلاعات
در صورتی که از سوال نامـه استفاده می شود تعیین چگونگی پیدا کردن روایی اعتبار آن
معین کردنآموزش آماری و آزمون های مورد استفاده
اجرای مراحل عملی كار
تدوین گزارش تحقیق
تدوین نتایج همراه با تجزیه و تحلیل نهایی آن ها
تدوین محدودیت ها مشکلات تحقیق
ارائه پیشگذاشته ا برای پژوهش های آتی